Olivia, 24
Trạng thái "Understanding" is a big word
Giới thiệu Kind, honest, loving,Caring, respectful I hate lies
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  U-gan-đa, Kampala
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Thích
người bạn