Gió, 26
About Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối mặt bất tương phùng!
personal info
Photos
Likes
Friends